Salgs- & Forretningsbetingelser

Nærværende salgs- og forretningsbetingelser gælder – medmindre andet er skriftligt aftalt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser fra Rue Co I/S (herefter kaldt RC), CVR-nr. 38031279 der er drevet af Malgosia Toni Poulsen. Udtrykket ’ydelser’ er i nærværende salgs- og forretningsbetingelser anvendt som en samlebetegnelse for de varer og arbejdsydelser, som leveres af RC  – herunder bl.a. hjemmesider, SEO abonnementer og SEO konsulenttimer. Listen herfor er ikke udtømmende angivet.

Ved ordre på hjemmesiden https://www.seo-gentofte.dk samt ved alle andre skriftlige ordrer, accepterer kunde at have læst og accepteret RC’s nærværende salgs- og forretningsbetingelser samt RC’s privatlivspolitik og databehandleraftale, der kan læses på https://www.seo-gentofte.dk/privatlivspolitik

Betingelsernes anvendelsesområde
Disse almindelige salgs- og forretningsbetingelser finder anvendelse for enhver aftale mellem RC og kunden i alle aftaleforhold. Fravigelse af de generelle salgs- og forretningsbetingelser skal ske skriftligt og med accept af begge parter. Accept af fravigelsen kan foreligge på e-mail.

Indgåelse
Det påhviler kunden at stille alle nødvendige oplysninger – herunder login-oplysninger for de domæner der skal udføres SEO for – til rådighed vedrørende ydelsen, så denne kan påbegyndes og udføres snarest. Disse oplysninger skal være RC i hænde senest tre hverdage efter kunden har lagt ordren.
Ved indgåelse af en ydelse, forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer samt
e-mailadresse, hvis en sådan haves. Virksomheder og selskaber skal opgive virksomhedens navn samt CVR-nummer.
RC forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. RC forbeholder sig ret til at bruge oplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at

anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed.

Priser
Alle priser oplyses eksklusiv 25% moms og er i danske kroner (DKK). Alle priser er forbeholdt prisændringer og trykfejl.

På https://www.seo-gentofte.dk har du mulighed for at betale med Visa/Dankort og andre kreditkort (dog ikke det danske Dankort) igennem Stripe (online betalingsservice).

Ved abonnementsbetaling er du selv ansvarlig for at give RC besked, såfremt du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Betalingsbetingelser
RC fakturerer SEO-abonnementer løbende pr. måned fra ordredatoen i henhold til SEO-abonnementet. Ved indgåelse om SEO-abonnement er bindingsperioden 3 måneder.
Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, der ikke er planlagt i projektplanen, kan faktureres særskilt
såfremt dette meddeles forud for det aktuelle møde. Projekter udover Løsningsbeskrivelsen faktureres efter regning.
Manglende betaling fra kunden vil medføre, at RC indstiller arbejdet indtil disse er betalt.

Underleverandør
RC er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre af en underleverandør.

I det omfang RC anvender underleverandører, påtager RC sig samme ansvar for disses arbejde, som om arbejdet var udført af RC selv.

Udførelsen og organisering
RC skal udføre Projektet i overensstemmelse med det aftalte i Løsningsbeskrivelsen.
Er der ikke aftalt en tidsplan, skal Projektet udføres med den hast som efter Projektets omfang og omstændighederne i
øvrigt anses for rimelig.

Support
Som kunde har du adgang til vores support via e-mail på support@seo-gentofte.dk indenfor vores normale åbningstider som er:

Mandag – fredag: kl. 10.00 – 15.00
Supporten giver dig mulighed for at e-maile spørgsmål vedrørende dit købte produkt.

Tavshedspligt
Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver
oplysning om den anden Parts forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre
fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab i forbindelsen med etableringen, driften og afviklingen af denne
aftale. Er Kunden en offentlig myndighed eller er Kunden underlagt tavshedspligt, skal Kundens ansatte dog i stedet
overholde reglerne om fortrolighed og tavshedspligt.
Tavshedspligten omfatter ikke (I) videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede Part, (II) videregivelse, der
kræves af en offentlig myndighed i henhold til gældende lovgivning og (III) videregivelse til egen rådgiver eller til
mæglingsmand, voldgiftsret, domstol eller lignende.
Ovennævnte oplysninger må Parterne kun opbevare, anvende og formidle som led i opfyldelse af deres forpligtelser
overfor hinanden.

Ændringer af forretningsbetingelser og vilkår RC kan foretage nødvendige ændringer i disse vilkår med et varsel på 1 måned. Kunden vil blive opdateret om disse ændringer via e-mail.

Kommunikation
RC kan anvende Kundens e-mail til al kommunikation, herunder til service-meddelelser, påkrav og rykkere samt meddelelser om RC nyheder.

Forsinkelse
Har parterne aftalt en tidsplan, foreligger der forsinkelse, såfremt aflevering af Projektet ikke har fundet sted på den
aftalte leveringsdato. Skyldes forsinkelsen forhold der ikke er inkluderet i projektet fra RC, har RC ret til at udskyde den aftalte leveringsdato med mindst det antal dage, der svarer til forsinkelsen. RC er berettiget til erstatning af eventuelle tab direkte afledt af forsinkelsen. Medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med det konkrete Projekt har Kunden ingen ret til erstatning for indirekte eller direkte tab foranlediget af eventuel forsinkelse.

Ansvar og ansvarsbegrænsning
Kunden er eneansvarlig for enhver brug af Projekt, herunder adgangen til og håndteringen af data. Kunden er
eneansvarlig for de data, der lagres i den Projektet tilhørende database, deres ændring, eventuel sletning, m.v. RC er ikke ansvarlig for manglende adgang til Projekt som skyldes:
• Problemer med Kundens internet-adgang uanset årsag.
• Generelle problemer med telefon-kommunikation eller e-mail-kommunikation, f.eks. brud på kabler, for meget trafik, etc.
• Forhold af sådanne ekstraordinære omstændigheder, som RC eller deres underleverandører ikke er herre over, og som man ikke ved denne aftales indgåelse med rimelighed kunne eller burde have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet.

RC er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i RC’s elektroniske udstyr. RC fraskriver sig på samme måde ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives RC-leverandørers forhold. RC fraskriver sig ansvaret for informationer hentet fra eller brugen af internettet.
RC kan, uden at bære ansvar for tab eller skade, redelegere et domæne ved indgåelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn fraskriver RC sig ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. RC yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn.

Forsinkelse: RC fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.
Produktansvar: I forbrugerforhold ifalder RC ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at RC ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uden for forbrugerforhold er RC ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. RC er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel.

Force Majeure: RC er ikke ansvarlig for skade eller mangler i Projektets / leverancens gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold.
RC er således fritaget for ansvar over for Kunden, såfremt RC forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som RC ikke er herre over, og som RC ikke med rimelighed
kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

Hosting/drift og hardware
RC påtager sig intet ansvar for funktionen af hardware, software eller andet, som af Kunde Kunden stilles til rådighed for Projektets gennemførelse.

Det er Kundens ansvar at der er stillet hardware, software og andet til rådighed, så der undgås forsinkelser for
udførelsen af Projektet. Hvis Kunden selv hoster løsningen, selv eller hos en uautoriseret tredjepart må der ikke være forhold, som besværliggør adgang til løsningen, og som deraf medfører, at RC bruger unødig tid på udførelse af den købte ydelse.

Rettigheder til projektet
Kunden indestår selv for ophavsrettigheder vedrørende materiale, der af kunden leveres til RC til brug for projektet og friholder RC for ethvert ansvar desangående.
Alle rettigheder til den tekniske udformning af Projektet tilhører RC.
Ophavsretten til den grafiske udformning leveret af RC overgår i sin helhed til Kunden efter betaling for udførelsen.

Abonnement og opsigelse
Abonnementer indgås på vilkår beskrevet i tilbud, ordre eller velkomstbrev. Abonnementer tiltrædes ved accept af det afgivne tilbud. Abonnementer løber i den periode, der fremgår af tilbud samt ordre og forlænges automatisk med samme varighed, såfremt der fra kundens side ikke foreligger en skriftlig opsigelse. Opsigelse kan ske skriftligt med 3 måneders varsel før udløbet af en aftaleperiode. Eventuelt forudbetalt abonnement refunderes ikke.
Hvis Kunden ikke betaler en forfalden månedsafgift eller andre skyldige beløb til RC vil RC indstille arbejdet indtil beløbet er betalt.

SEO (søgemaskineoptimering)
Der arbejdes målrettet efter en TOP 10 placering på Google. Dog gives ingen garantier.
Søgemaskinerne kan løbende ændre deres algoritmer, der kan have afgørende betydning for dine placeringer. Vi
vedligeholder løbende for at fastholde og forbedre dine placeringer på søgemaskinerne. Yderligere timer til analyse, udvikling, design, implementering og øvrig konsulentbistand i forbindelse med ovennævnte er inkluderet i abonnementet.
SEO-abonnementer faktureres forud med 1 måned og aftalen løber minimum 3 måneder. Efter endt abonnementsperiode, kan Kunden forlænge aftalen. SEO-abonnementer kan til enhver tid opsiges skriftligt med 3 måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode. SEO arbejdet påbegyndes, når første betaling er registreret hos vores bogholderi.
Der tages forbehold for placeringer mht. ord med høj konkurrence. Hertil vurderer RC om det er realistisk at udføre SEO på det udvalgte ord samt om det kan og må indgå i vores SEO aftale. Dette vurderes og besluttes suverænt af RC. Såfremt der inde i processen viser sig, at nogle ord har for hård konkurrence, kan RC vurdere om de valgte ord skal ændres.

Bistand ved ophør
Ved kundens opsigelse, ophævelse eller ophør skal RC, når Kunden med et skriftligt varsel på 8 (otte) arbejdsdage beder om udlevering af sine data, medvirke til udlevering af samtlige data ved en filoverførsel. Alternativt ved kopier af data til et læsbart anerkendt medie.

Adresseændringer
Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal kunden straks give RC skriftligt besked herom.

Lovvalg og tvister
Parternes aftale er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i Parternes indbyrdes forhold. Uoverensstemmelser mellem Parterne om brugs-aftalens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning, kan indbringes for de ordinære domstole i København.